آقای مهندس Amir Ghorbani

Engineer Amir Ghorbani

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی

Researcher ID: (192183)

7
1

Conference Papers

Education