آقای دکتر Mohammad Ebrahimi Sanjaghi

Dr. Mohammad Ebrahimi Sanjaghi

استاد دانشگاه مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (197361)

4
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers