آقای دکتر Masood Pour

Dr. Masood Pour

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (199616)

10
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers