آقای پروفسور Jalal Dehghannya

Prof. Jalal Dehghannya

فرد مهم علمی - Researcher ID: (200115)

34
58
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers