آقای دکتر Abdolhosein Feghhi

Dr. Abdolhosein Feghhi

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (200677)

7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور