خانم دکتر Fatemeh Janahmadi

Dr. Fatemeh Janahmadi

استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (202008)

33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers