آقای دکتر Kazem Bado

Dr. Kazem Bado

دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203012)

88
31
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers