آقای دکتر Abbas Monavarian

Dr. Abbas Monavarian

استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203022)

27
69
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers