آقای دکتر Adel Zahed Babalan

Dr. Adel Zahed Babalan

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203044)

210
84
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers