آقای دکتر Mohammad Safari

Dr. Mohammad Safari

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203349)

37
24
3
3
3
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مدیریت توانمندسازی کارکنان (رویکردها، الگوها راهبردها، برنامه و ارزیابی) (تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي) - 1396 - Persian
  • کتاب اصول ارزیابی و سنجش عملکرد (تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) - 1393 - Persian
  • کتاب مروري جامع بر برنامه‌ريزي بازاريابي (تهران: انتشارات فرهیختگان دانشگاه) - 1392 - Persian

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول آزمون دکتری تخصصی (PhD) دانشگاه تهران (1388)
  • رتبه اول آزمون دکتری تخصصی (PhD) دانشگاه تربیت مدرس (1388)
  • رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس