آقای دکتر Soheil Parsa

Dr. Soheil Parsa

استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (20435)

56
10
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers