آقای دکتر Jafar Yazdi

Dr. Jafar Yazdi

استاديار دانشکده مهندسي عمران، آب و محيط زيست دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (20661)

59
15
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers