آقای دکتر Ali Mansouri

Dr. Ali Mansouri

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (209404)

5
5
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers