آقای دکتر Soran Rajabi

Dr. Soran Rajabi

دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (213054)

31
39
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers