آقای پروفسور Yagob Dinpashoh

Prof. Yagob Dinpashoh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (213201)

68
103
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers