آقای دکتر vahidreza bahrani

Dr. vahidreza bahrani

دکتری حرفه ای مدیریت و کاندیدای دکتری حقوق

Researcher ID: (213560)

4
1
5
8

Books

  • کتاب اهداءزندگی، حق همگانی (انتشارات ارشدان) - 1399 - Persian

Education

Workshops

  • اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران - مرکز پژوهش های بین المللی (1400)
  • لایحه نویسی و امور حقوقی - دانشگاه پیام نور (1399)
  • داوری در پرونده های کیفری و حقوقی - دانشگاه پیام نور استان فارس (1399)
  • میدریت کشت گلخانه ای - نظام مهندسی کشاروزی (1399)
  • هفتمین همایش علمی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - مرکز پژوهش های ملی (1399)
  • ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - مرکز پژوهش های ملی (1399)
  • همایش تاب آوری زیست بوم شیراز با رویکرد مدیریت منابع آب - شهرداری شیراز (1395)
  • حفاظت اجتماعی دادگستری - دادگستری فارس (1390)