خانم zahra khakdel jelodar

zahra khakdel jelodar

Researcher ID: (214831)

7
2
7
3
6

ISI Papers

 •  "Occupational stress and cognitive failure of nurses and associations with self‐reported adverse events: A national cross‐sectional survey", Wiley, (2019), Vol 75, No 12: 3609-3618
 •  "Relationship Between Shift Work and Personality Traits of Nurses and Their Coping Strategies", Canadian Center of Science and Education, (2015), Vol 8, No 5: 166
 •  "Nurses’ perception of patient safety culture and its relationship with adverse events: a national questionnaire survey in Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2021), Vol 20, No 1:
 •  "Investigating Dimensions and Impairments Caused by Shifts in Nurses Who Work in Constant Shifts", Scientific Research Publishing, Inc., (2015), Vol 07, No 06: 665-671
 •  Mohsen Faraz Allah Bike Nouri, Elaheh Mousayi, Zahra Khakdel Jelodar, Mohsen Mohammadi, Mohammad Ghanbari Ghozhikali, Jayad Babaie, Behroz Mohamad Alizadeh, Yousof pashaei Asl. "Managerial evaluation of defending natural disastersmaneuver (A case study of Tabriz maneuver in October 2013)". International Journal of Pharmacy and Technology (IJPT). vo
 •  "Exploring the challenges of Iranian government hospitals related to Covid-19 pandemic management: a qualitative content analysis research from the nurses perspective", Springer Science and Business Media LLC, (2022), Vol 21, No 1:

Conference Papers

Books

 • کتاب بیمه و تعرفه در دنیا (فرهنگ پژوهان دانش) - 1400 - Persian
 • کتاب پزشک خانواده و الزامات قانونی (فرهنگ پژوهان دانش) - 1400 - Persian
 • کتاب راهبردهای تامین مالی و پرداخت در نظام سلامت سه کشور آسیایی (فرهنگ پژوهان دانش) - 1400 - Persian
 • پایان نامه آینده نگاری شیوه ی تامین نیروی پرستار در دانشگاه های علوم پزشکی ایران در افق زمانی 1410 (علوم پزشکی اصفهان) - 1399 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و حوادث ناخواسته پرستاران در بیمارستان های دولتی شهر اصفهان (علوم پزشکی اصفهان) - 1398 - Persian
 • پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی با اعمال رهبری معنوی در بیمارستان‌ های شهر اردبیل (علوم پزشکی تهران) - 1393 - Persian
 • پایان نامه بررسی وضعیت استفاده کودکان گروه سنی (۱۲-۰) از خدمات اورژانس بیمارستانی شهرستان تبریز در سال 1389 (علوم پزشکی تبریز) - 1389 - Persian

Education