آقای دکتر Saeed Samadianfard

Dr. Saeed Samadianfard

دانشیار، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (217508)

31
17
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers