آقای دکتر Khodayar Abili

Dr. Khodayar Abili

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218369)

21
56
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers