آقای دکتر Reza Hoveida

Dr. Reza Hoveida

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان- ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (225669)

37
57
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers