خانم somayyeh hassanisaleh

somayyeh hassanisaleh

عضو هیات علمی دانشگاه

Researcher ID: (225736)

13
1
1
2
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

  • کتاب اصول و مفاهیم پایه در ایستایی (پیام سما) - 1395 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه معماری (1384-1389)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و پژوهشی (1388-1390)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده (1390-1391)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانششجویی و فرهنگی (1394-1400)