آقای دکتر Babak Ghanbarzadeh

Dr. Babak Ghanbarzadeh

استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (227277)

115
84
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers