مهدی رنجبر | سیویلیکا

مهدی رنجبر

کارشناسی ارشد پرستاری-گرایش اورژانس-دانشجوی دکترای پرستاری

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان
آدرس
prehospital.ir

مقالات مهدی رنجبر در کنفرانس های داخلی

نقش نرم افزار آسایار بر کیفیت ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان خمینی شهر
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت
شرح حال تلفنی غیرمعمول از آنوریسم آئورت شکمی در مرکز فوریت های پزشکی شهرستان خمینی شهر ؛ گزارش یک مورد
سال 1398
ارائه شده در سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی
بررسی تاثیر برنامه هوشمند آسایار بر زمان رسیدن آمبولانس به محل حادثه
سال 1399
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
مقایسه ثبت الکترونیک برنامه آسایار با ثبت کاغذی در اورژانس پیش بیمارستانی
سال 1399
ارائه شده در سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری
مقایسه شرح حال های تلفنی منجر به ماموریت با شکایت اصلی بیمار در اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان خمینی شهر سال ۱۳۹۶
سال 1399
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
Telemedicine in pre-hospital emergency missions: a review of applications in the pre-hospital
سال 1400
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
بررسی علل استفاده غیر ضروری از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
سال 1400
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
بررسی تاثیر اعزام هم زمان دو آمبولانس بربالین بیماران با ایست قلبی ریوی دراورژانس پیش بیمارستانی شهرستان خمینی شهر
سال 0