آقای مهندس Nima Kamyab

Engineer Nima Kamyab

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

Researcher ID: (228884)

2
1
2

Education

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-مرکز آموزش بین الملل قشم1399-تاکنون
  • کارشناسی مهندسی عمران - عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس1394-1399