خانم دکتر Leila Malekani

Dr. Leila Malekani

استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مرند، گروه عمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (229142)

26
11
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers