آقای دکتر Masood Atarpour

Dr. Masood Atarpour

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (229767)

70
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers