آقای دکتر Ardavan Ghorbani

Dr. Ardavan Ghorbani

استاد گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (230187)

180
53
1
37

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers