خانم دکتر Razieh Lak

Dr. Razieh Lak

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231119)

60
57
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers