آقای دکتر HamidReza MatinFar

Dr. HamidReza MatinFar

مدیر گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (23137)

138
38
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers