آقای دکتر Mohammadreza Eftekhar

Dr. Mohammadreza Eftekhar

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231803)

38
4
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers