آقای دکتر Naser Shabakhti

Dr. Naser Shabakhti

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231811)

111
14
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers