آقای Behzad Malehmir

Behzad Malehmir

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (231911)

30
12
2
3
3
2
7
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو سازمان نظام روان شناسی ایران سازمان نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن علمی روان درمانی ایران انجمن علمی روان درمانی ایران
 • عضو نویسندگان سرای اهل قلم ایران موسسه خانه کتاب ایران
 • عضو بنیاد ملی نخبگان بنیاد ملی نخبگان

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • دانشگاه علوم پزشکی ایران (1401)
 • دفتر تحقیقات کاربردی فراجا (1400)

Books

 • کتاب شیدایی غم (شیدایی غم) - 1400 - Persian
 • کتاب طرحواره درمانی هیجانی در مادران کودکان کم توان ذهنی (طرحواره درمانی هیجانی) - 1400 - Persian
 • کتاب شیطان ذهن(درآمدی بر اختلال وسواسی-جبری بر اساس DSM_5) (شیطان ذهن(درآمدی بر اختلال وسواسی-جبری بر اساس DSM_5)) - 1399 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • روانشناس بالینی بهزیستی (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در آموزگار (1402-تاکنون)

Workshops

 • درمان شناختی رفتاری برای مشکلات شایع - مدرسه روانشناسی (11402)
 • کارگاه ۲۰ ساعته آزمون های روانی (MMPI-2TR،NEO) - مدرسه روانشناسی (1401)
 • کارگاه جامع ۵۰ساعته طرحواره درمانی - مدرسه روانشناسی (1401)
 • کارگاه جامع ۱۶۰ساعته درمان شناختی-رفتاری (CBT) - مدرسه روانشناسی (1401)
 • کارگاه ۵۰ساعته مربیگری مهارت‌های زندگی بزرگسال - مدرسه روانشناسی (1401)
 • کارگاه جامع۴۰ساعته مصاحبه بالینی - مدرسه روانشناسی (1401)
 • کارگاه 100 ساعته تربیت درمانگر اختلالات جنسی (سکس تراپیست) - سازمان نظام روانشناسی (1399)