آقای سردار Mohammd Rakhshani

Mohammd Rakhshani

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات عرب

Researcher ID: (234725)

1
1
1
1

Arabic literature master's student, Sistan and Baluchistan University, Arabic teacher

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دببیر (1397-1427)