فرزاد درگاهی | سیویلیکا

فرزاد درگاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

معرفی


مقالات فرزاد درگاهی در کنفرانس های داخلی

کاربست کلان داده ها در مطالعات حمل و نقل و جابجایی شهری
سال 1400
ارائه شده در کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
کاربست و گسترش کارپولینگ در حمل و نقل شهری
سال 1400
ارائه شده در کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
موانع و راهکارهای به کارگیری برنامه ریزی شهری با رویکرد بیوفیلیک در ایران
سال 1400
ارائه شده در چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران