خانم دکتر roya azadi

Dr. roya azadi

دکتری روانشناسی سلامت

Researcher ID: (236372)

20
2
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضویت انجمن spa امریکا
  • عضویت سازمان نظام روانشناسی ایران

Conference Papers

Teaching Experience

Education