آقای دکتر Ali Vatani

Dr. Ali Vatani

استاد دانشکده مهندسی شیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (236613)

57
13
56

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers