آقای مهندس Mohammad Hadi Rezghi Jahromi

Engineer Mohammad Hadi Rezghi Jahromi

کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (237338)

5
1
1

جوایز و افتخارات

  • مقام برتر علمی رشته مهندسی علوم کشاورزی (1392)