آقای دکتر mohammad hosseinpour

Dr. mohammad hosseinpour

دانشیار گروه مدیریت آموزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (23917)

91
37
5
11
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

 • دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان (1374-1378)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1373-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه (1379-1380)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان (1380-1383)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان (1385-1386)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان (1388-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مدیریت آموزشی (1393-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر استانی خوزستان و چهار محال بختیاری هیات نظارت هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی (1395-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو خبره استانی خوزستان و لرستان هیات نظارت هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی (1397-1398)

جوایز و افتخارات

 • استاد نمونه رشته علوم انسانی استان خوزستان (1393)