خانم دکتر Raziyeh Sheykhpour

Dr. Raziyeh Sheykhpour

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (239648)

8
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers