آقای دکتر Karim Azali Alamdari

Dr. Karim Azali Alamdari

دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240300)

18
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers