آقای پروفسور Aliakbar Anabestani

Prof. Aliakbar Anabestani

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240511)

38
116
13
3
1
3
1
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

 •  Anabestani, A. (2014). Effects of second home tourism on rural settlements development in Iran (case study: Shirin-Dareh Region). International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research.
 •  Anabestani, A. (2016). Review of the impact of second home tourism on the quality of lives of rural people in Iran: Case Study of Kelardasht Region. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926, 2(4), 92-113.
 •  Anabestani, A., & Javanshiri, M. (2016). Content Analysis of Physical-Spatial Development Strategies of Rural Settlements in Iran Based on Scientific-Research Articles Published in 2004-14 Decade. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8.
 •  Anabestani, A. (2016). An analysis of factors affecting tourism brands in rural settlements of Iran (case study: binaloud county). Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6.
 •  Anabestani, A., & Namdar, M. (2016). Factors Affecting the Formation of Shadow Economy (Importation of Goods) in Rural Areas of Iran. Journal of History Culture and Art Research, 5(4), 603-623.
 •  Anabestani, A., & Zareie, A. (2017). Assessment of the Social Impacts of Sewage Treatment Plant on Rural Quality of Life: A Case Study of Parkandabad Peripheral Villages Around Mashhad. Journal of Sustainable Rural Development., 1(2), 149-160.
 •  Anabestani, A., & Javanshiri, M. (2018). Factors affecting the formation of smart rural development in Iran. Journal of Rural Development (Hyderabad), 37(1), 71-94.
 •  Anabestani, A., & Javanshiri, M. (2013). Factors influencing on positioning of proposed Landuse in Rural Settlement of Iran. Wulfenia, 20.
 •  Anabstani, A. (2011). The role of natural factors in stability of rural settlements (case study: Sabzevar county). Journal of Geography & Environment Planning, 40(4), 89-104
 •  Anabestani, A., Anabestani, Z., & Heydari, A. (2013). -Analysis the Satisfaction of the Residents of Golbahar New Town with the Living Conditions and its Effects on Mashhad Metropolis. International Journal of Management Sciences and Business Research, 2(10).60-71
 •  Anabestani, A. (2014). Issuing title-deeds for rural real property and its effects on development of rural settlements (Case study: Eghlid County). American Journal of Sustainable Cities and Society, 3(1), 62-80
 •  Anabestani, A., & Hosieni Kahnouj, S. R. (2018). Identifying and prioritizing the environmental factors affecting the development of entrepreneurial components among rural farmers (case study: Sardouyeh district, Jiroft county). Journal of Geography and Spatial Development, 1(1), 115-128.
 •  Anabestani, A. (2019). Assessing the Effects of Rural Tourism Branding on Improving the Quality of Life in Rural Area of Iran (A Case Study of Binalud County). Journal of Sustainable Rural Development., 3(1), 45-62.
 •  Anabestani, A., Soleymani, Z. (2019). The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County). Journal of Research and Rural Planning, 8(2), 145-163. doi: 10.22067/jrrp.v8i2.78915
 •  Ghorbani, A., Anabestani, A., Shayan, H. (2020). A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County). Journal of Research and Rural Planning, 9(1), 113-137. doi: 10.22067/jrrp.v9i1.81313
 •  Anabestani, A., & Meymari, R. K. (2020). Analysis of Key Propellants Affecting the Formation of Smart Rural Development in Iran. Journal of Rural and Community Development, 15(4), 120-150.
 •  Anabestani, A., Rousta, M., Hedayatnejad Kashi, S. M., & Esmaieli, T. (2020). Examining the Effective Factors on Villagers’ Tendency to Retrofit Rural Housing in Iran. Journal of Sustainable Rural Development., 4(2), 163-176.
 •  Hamzehi, M., Anabestani, A., Javan, J. (2021). Impact of Targeted Subsidies Implementation on Inequality in Iranian Rural Area (Case Study: Villages of Neishabour County). Journal of Research and Rural Planning, 10(2), 51-77. doi: 10.22067/JRRP.V10I2.86000
 •  Anabestani, A., Soleymani, Z., Ataei, P. (2022). Challenges of Physical Planning in Iranian Villages with Emphasis on Rural Guidance [Hadi] Plans. Journal of Research and Rural Planning, 11(1), 103-119. doi: 10.22067/JRRP.V11I1.2203.1041

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب الگوی پاسخگویی و طرح مقابله با شرایط اضطراری در شهرها (سازمان پدافند غیرعامل) - 1401 - Persian
 • کتاب برند گردشگری محرک توسعه سکونتگاه‌های روستایی در ایران (جهاد دانشگاهی) - 1400 - Persian
 • کتاب بوم روستا (اکوویلیج، روستای اکولوژیک) (جهاد دانشگاهی) - 1400 - Persian
 • کتاب برنامه‌های راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری در ایران (جهاد دانشگاهی) - 1399 - Persian
 • کتاب چالش‌ها و فرصت‌های فراروی سکونتگاه‌های روستایی حریم کلان‌شهر مشهد (شهر آرا) - 1398 - Persian
 • کتاب Good Governance and Physical Environment Quality of Rural Settlement (LAMBERT Acedemiic Publishing) - 1398 - English
 • کتاب کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهری و روستایی (نشر انتخاب) - 1397 - Persian
 • کتاب برنامه‌ریزی مسکن روستایی در ایران (سیمای دانش) - 1395 - Persian
 • کتاب روش تحقیق کیفی در مدیریت و بازرگانی (به نشر) - 1394 - Persian
 • کتاب گردشگری خانه‌های دوم روستایی تحولی بر روابط شهر و روستا در ایران (جهانی) - 1394 - Persian
 • کتاب كاربرد GIS در برنامه‌ريزي ناحیه‌ای و روستايي (پرهام نقش) - 1393 - Persian
 • کتاب تکنیک‌ها و مدل‌های مکان‌یابی کاربری اراضی در سکونتگاه‌های روستایی (پرهام نقش) - 1393 - Persian
 • کتاب برنامه‌ریزی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در ایران (جهانی) - 1393 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه (1383-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • اثر برگزیده در جشنواره سلمان فارسی (خندق) (1401)
 • جایز ملی ابوریجان (1398)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه فردوسی مشهد (1395)

Other

 • Editor-in-Chief in Journal of Research and Rural Planning
 • سردبیر فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
 • هیات تحریریه دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری
 • هیات تحریریه فصلنامه گردشگری شهری
 • هیات تحریریه دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری
 • هیات تحریریه فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی
 • هیات تحریریه فصلنامه هویت محیط
 • هیات تحریریه فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای
 • هیات تحریریه فصلنامه مطالعات محیط انسان ساخت