آقای پروفسور Aliakbar Anabestani

Prof. Aliakbar Anabestani

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240511)

38
163
13
3
1
3
1
26

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب الگوی پاسخگویی و طرح مقابله با شرایط اضطراری در شهرها (سازمان پدافند غیرعامل) - 1401 - Persian
 • کتاب برند گردشگری محرک توسعه سکونتگاه‌های روستایی در ایران (جهاد دانشگاهی) - 1400 - Persian
 • کتاب بوم روستا (اکوویلیج، روستای اکولوژیک) (جهاد دانشگاهی) - 1400 - Persian
 • کتاب برنامه‌های راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری در ایران (جهاد دانشگاهی) - 1399 - Persian
 • کتاب چالش‌ها و فرصت‌های فراروی سکونتگاه‌های روستایی حریم کلان‌شهر مشهد (شهر آرا) - 1398 - Persian
 • کتاب Good Governance and Physical Environment Quality of Rural Settlement (LAMBERT Acedemiic Publishing) - 1398 - English
 • کتاب کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهری و روستایی (نشر انتخاب) - 1397 - Persian
 • کتاب برنامه‌ریزی مسکن روستایی در ایران (سیمای دانش) - 1395 - Persian
 • کتاب روش تحقیق کیفی در مدیریت و بازرگانی (به نشر) - 1394 - Persian
 • کتاب گردشگری خانه‌های دوم روستایی تحولی بر روابط شهر و روستا در ایران (جهانی) - 1394 - Persian
 • کتاب كاربرد GIS در برنامه‌ريزي ناحیه‌ای و روستايي (پرهام نقش) - 1393 - Persian
 • کتاب تکنیک‌ها و مدل‌های مکان‌یابی کاربری اراضی در سکونتگاه‌های روستایی (پرهام نقش) - 1393 - Persian
 • کتاب برنامه‌ریزی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در ایران (جهانی) - 1393 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در عضو هیئت علمی دانشگاه (1383-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • اثر برگزیده در جشنواره سلمان فارسی (خندق) (1401)
 • جایز ملی ابوریجان (1398)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه فردوسی مشهد (1395)

Other

 • Editor-in-Chief in Journal of Research and Rural Planning
 • سردبیر فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
 • هیات تحریریه دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری
 • هیات تحریریه فصلنامه گردشگری شهری
 • هیات تحریریه دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری
 • هیات تحریریه فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی
 • هیات تحریریه فصلنامه هویت محیط
 • هیات تحریریه فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای
 • هیات تحریریه فصلنامه مطالعات محیط انسان ساخت