آقای دکتر Seyed Ahmadreza Jalali Naini

Dr. Seyed Ahmadreza Jalali Naini

گروه برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی، موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (244089)

4
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers