آقای دکتر Sayed Mahdi Rahimi

Dr. Sayed Mahdi Rahimi

دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (245010)

17
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers