آقای دکتر Mehdi Dastourani

Dr. Mehdi Dastourani

دانشیارگروه علوم و مهندسی آب کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (245320)

29
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers