امیر مهدوی زفرقندی | سیویلیکا

دکتر امیر مهدوی زفرقندی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

معرفی

استان
گیلان
شهر
رشت

سمتهای علمی و اجرایی امیر مهدوی زفرقندی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • نشریه روانشناسی نوین (ویراستار)

سمتهای علمی و اجرایی امیر مهدوی زفرقندی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • موسسه آموزش عالی رحمان رامسر (ریاست)
  • دانشگاه گیلان (عضو هیات علمی)
  • شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات (رئیس کنفرانس)

مقالات امیر مهدوی زفرقندی در کنفرانس های داخلی

Iranian EFL Learners’ Opinions about Teachers’ Oral Corrective Feedback Strategies: Are their Opinions in line ith their teachers’ actual classroom practices?
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
The Effect of EFL Teachers’ Extrovert and Introvert Personality on Their Instructional Immediacy
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
Comparative Study of the Translation of Humor in "A Man Called Ove" by Fredrick Backman and Pedagogical effect of humor on teaching
سال 1399
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

مقالات امیر مهدوی زفرقندی در ژورنال های داخلی

The impact of direct and indirect error treatment on student writing accuracy
سال 1390
ارائه شده در دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی