آرش نوروزی

Researcher ID: (246769)

2
4
2
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

  • کتاب نگاهی به معماری بقعه سرقبر آقا (قلمدان) - 1400 - Persian
  • کتاب شناسایی عوامل محیطی در چاپخانه‌ها (قلمدان) - 1398 - Persian
  • کتاب طراحی مبلمان محوطه کاخ گلستان با رویکرد فراگیر- (قلمدان) - 1398 - Persian
  • کتاب لیتوگرافی و کلیشه سازی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) - 1395 - Persian

Teaching Experience

  • مربی (1400-تاکنون )
  • مربی (1395-تاکنون )
  • مربی (1395-تاکنون )
  • مربی (1390-تاکنون )