آقای دکتر Ali Rasoulzadeh

Dr. Ali Rasoulzadeh

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246933)

137
56
2
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers