آقای دکتر علی زارعی

استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (247247)

29
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers