آقای Mohammad Sadiq Darivand

Mohammad Sadiq Darivand

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

Researcher ID: (248540)

7