خانم دکتر کیانوش حسنی

استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری

Researcher ID: (249644)

17
10
2
2
3
2

ISI Papers

  •  Role of modern urban planning in urban village's development and the study of their problems (Case Study Imam Zade Qasim – Tehran)
  •  Semiology of aspect elements of town-country of Jamaran-Tehran in forming national identity of inhabitants of this region

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب درامدی بر پدیدارشناسی در معماری (جهاد دانشگاهی) - 1399 - Persian
  • کتاب کاربرد دستور زبان شکل در معماری (جدی کار) - 1397 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری (1398-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در دبیر شورای تخصصی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری (1399-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) (1401-تاکنون)